SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

PC PARTNERS Sp. z o.o. z siedzibą 42-674 Świętoszowice, ul. Cegielniana 8 informuje, że jest administratorem danych osobowych zatrudnionych pracowników oraz klientów i kontrahentów, a także danych osobowych związanych z prowadzeniem Spółki.

 

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od PC PARTNERS Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

 

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany.

 

PC PARTNERS Sp. z o.o. nie powołało Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: pcpartner@pcpartners.pl

 

PC PARTNERS Sp. z o.o. informuje również o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych klientów i kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

 

Podanie danych w celu realizacji umowy handlowej lub umowy kupna-sprzedaży lub realizacji usługi jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego, a dane w umowie przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego .

 

Dane osobowe przetwarzane są także przez PC PARTNERS Sp. z o.o. w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.

 

W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.

 

W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu, a także treść wiadomości tekstowych.

 

W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach pism przychodzących i wychodzących oraz w książkach pocztowych, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis.

 

Podanie danych dla celów komunikacji elektronicznej wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a niepodanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny,
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

 

Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.

 

Ww. dane przetwarzane są przez okres 10 lat od ostatniego wpisu w książce lub od kontaktu teleinformatycznego.